ILoveTrue, poezja

4 teksty (poez­ja) – auto­rem jest ILo­veT­rue.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 13 stycznia 2013, 06:24

Cierniowa śmierć.

Wy­rosły mi cier­niowe skrzydła.
Zat­rze­potały is­krząc ostrością.
Lecz na­wet i je mi połama­li.
Cier­nie wbiły się w duszę.
Skrzydła otu­liły me ciało.
Upadłam nie z raju
lecz z koszmaru.
Upadłam...
Umarłam...
Cier­nie zak­ryły wszystko.
Na­wet wypływającą krew
i po­zos­tał tyl­ko je­den dźwięk
bo­les­na cier­niowa śmierć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 grudnia 2012, 23:09

Ponad wszystko

Od­dal się z fa­lami by zos­tać zatopionym.
Zos­tań na brze­gu by zos­tać podtopionym.
Unieś się w po­wiet­rzu by być wol­nym i ocalonym. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 maja 2011, 06:52

Protect me please

Please sing for me to fall asleep,
whis­per sweet wor­ds and ta­ke me to my dreams.
Sing and ma­ke me smi­le at lo­nely night.
Ma­ke the nightma­res co­me down and ne­ver co­me back.
Be­cause this is [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 maja 2011, 20:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ILoveTrue

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność