ILoveTrue

13 tekstów – auto­rem jest ILo­veT­rue.

Na­wet za­tykając uszy i zasłaniając oczy słyszy się, i widzi prze­moc... To żad­na wymówka na obojętność. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 lipca 2013, 12:57

Po­ciągając za sznur­ki in­nych sa­mi sta­jemy się ma­rionet­ka­mi. Zapląta­ni własną pajęczą siecią. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 maja 2013, 23:14

Poczu­cie bez­radności jest niemym błaga­niem o nap­ra­wienie połama­nej duszy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 kwietnia 2013, 21:06

Nadzieja często roz­prys­ku­je się na mi­liony kryształowych łez. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 kwietnia 2013, 00:28

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 13 stycznia 2013, 06:24

Mówiąc, że chcesz um­rzeć nie chcesz po pros­tu żyć tak jak obecnie. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 22 grudnia 2012, 02:25

Cierniowa śmierć.

Wy­rosły mi cier­niowe skrzydła.
Zat­rze­potały is­krząc ostrością.
Lecz na­wet i je mi połama­li.
Cier­nie wbiły się w duszę.
Skrzydła otu­liły me ciało.
Upadłam nie z raju
lecz z koszmaru.
Upadłam...
Umarłam...
Cier­nie zak­ryły wszystko.
Na­wet wypływającą krew
i po­zos­tał tyl­ko je­den dźwięk
bo­les­na cier­niowa śmierć. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 grudnia 2012, 23:09

Sens od­wa­gi nie znaj­du­je się w nie ba­niu się.Tkwi on raczej w prze­ciw­sta­wianiu się włas­nym lękom oraz słabościom. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 października 2011, 21:48

Cza­sami cier­pienie może być tak wiel­kie, że dop­ro­wadzi aż do obłąkania. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2011, 23:40

Le­nis­two często nie jest wy­nikiem sa­mej próżności a bra­kiem mo­tywac­ji,po­wodu do działania.Coś co nie spra­wi w żaden sposób przy­jem­ności przychodzi z naj­większym trudem. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 22 maja 2011, 11:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ILoveTrue

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność